Medizinische Universität Graz Austria/Österreich - Forschungsportal - Medical University of Graz

Logo MUG-Forschungsportal

Marsh Leigh |

Gesamt: 1 Projekt(e)
davon:
 - Laufend: 1 Projekt(e)
 - Abgeschlossen: 0 Projekt(e)
 - Öffentlich zugänglich: 1 Projekt(e)
 - Forschungsförderung: 1 Projekt(e)
 - wiss. Veranstaltung(en): 0 Projekt(e)
 - 1 Projekt(e) als Projektleiter*in und 0 Projekt(e) als Projektmitarbeiter*in

© Med Uni Graz Impressum