Medizinische Universität Graz - Research portal

Logo MUG Resarch Portal

Selected Publication:

Ulbing, M; Kirsch, A; Schweighofer, N; Leber, B; Lemesch, S; Rosenkranz, A; Eller, K; Müller, H; Stadlbauer, V; Obermayer-Pietsch, B;.
Micro-RNAs as new putative biomarkers for vascular calcification in CKD patients
Austrian Biomarker Symbosium; Mar 31-Apr 1; Vienna, Austria. 2014. [Poster]

 

Authors Med Uni Graz:
Eller Kathrin
Kirsch Alexander
Leber Bettina
Lemesch Sandra
Müller Helmut
Obermayer-Pietsch Barbara
Rosenkranz Alexander
Schweighofer Natascha
Stadlbauer-Köllner Vanessa
Ulbing Matthias
Altmetrics:


© Med Uni GrazImprint