Medizinische Universität Graz - Research portal

Selected Publication:

Barbara Obermayer-Pietsch, Matthias Ulbing, Alexander Kirsch, Schweighofer Natascha, Bettina Leber, Sandra Lemesch, Alexander Rosenkranz, Helmut Müller, Kathrin Eller, Vanessa Stadlbauer.
Specific microRNA signatures in CKD patients focusing on the risks of calcifications and ROD
ASBMR Abstract Book. 2015; -ASBMR 2015 Annual Meeting; OCT 9-12, 2015; Seattle, Washington, USA. [Poster]

 

Authors Med Uni Graz:
Eller Kathrin
Kirsch Alexander
Leber Bettina
Lemesch Sandra
Müller Helmut
Obermayer-Pietsch Barbara
Rosenkranz Alexander
Schweighofer Natascha
Stadlbauer-Köllner Vanessa
Ulbing Matthias
Altmetrics:


© Med Uni GrazImprint