Medizinische Universität Graz Austria/Österreich - Forschungsportal - Medical University of Graz

Logo MUG-Forschungsportal

Gewählte Publikation:

Deutsch, A; Rinner, B; Wenzl, K; Troppan, K; Beham-Schmid, C; Neumeister, P.
NR4A3-MEDIATED APOPTOSIS SUPPRESSES LYMPHOMAGENESIS IN A XENOGRAFT MOUSE MODEL
HAEMATOLOGICA. .. 2014; 99: 136-136.-19th Congress of the European-Hematology-Association; JUN 12-15, 2014; Milan, ITALY. [Poster]
Web of Science

 

Autor/innen der Med Uni Graz:
Beham-Schmid Christine
Deutsch Alexander
Neumeister Peter
Prochazka Katharina
Rinner Beate
Wenzl Kerstin
Altmetrics:


© Meduni Graz Impressum