Medizinische Universität Graz Austria/Österreich - Forschungsportal - Medical University of Graz

Logo MUG-Forschungsportal

Urlesberger Berndt |

Gesamt: 27 Projekt(e)
davon:
 - Laufend: 20 Projekt(e)
 - Abgeschlossen: 7 Projekt(e)
 - Öffentlich zugänglich: 5 Projekt(e)
 - Forschungsförderung: 5 Projekt(e)
 - wiss. Veranstaltung(en): 0 Projekt(e)
 - 25 Projekt(e) als Projektleiter*in und 2 Projekt(e) als Projektmitarbeiter*in

© Med Uni Graz Impressum