Medizinische Universität Graz Austria/Österreich - Forschungsportal - Medical University of Graz

Logo MUG-Forschungsportal

Bauernhofer Thomas |

Gesamt: 62 Projekt(e)
davon:
 - Laufend: 10 Projekt(e)
 - Abgeschlossen: 52 Projekt(e)
 - Öffentlich zugänglich: 4 Projekt(e)
 - Forschungsförderung: 8 Projekt(e)
 - wiss. Veranstaltung(en): 0 Projekt(e)
 - 20 Projekt(e) als Projektleiter*in und 42 Projekt(e) als Projektmitarbeiter*in

© Med Uni Graz Impressum